تلاوت تصویری آیات پایانی سوره زخرف و سوره نصر از استاد محسن حاجی حسنی کارگر در هیئت قاسمیه بشرویه

دانلود